Nysted Orgelmuseum
Referat fra 2023

Referataf generalforsamling for foreningen
Nysted Orgelmuseums Venner på Nysted Orgelmuseum, mandag den 6. marts 2023 kl. 17.00Ca.20 medlemmer af foreningen var mødt frem.


Inden generalforsamlingen fremviste foreningens næstformand Jacob Friis Grigoncza organist Erik Poppes 3-manualers store husorgel, der –efter at have ligget bortgemt i kasser i 18 år i et udhus på Stevns– var blevet bragt til orgelmuseet, hvor næstformanden nu er i fuld gang med at samle det.


Formanden Panna Friis Grigoncza bød velkommen, hvorefter Peter Jørgensenvalgtes til dirigent og Maria Kerkling til stemme tæller. Efter at have konstateret, at generalforsamlingen var lovligindkaldt, gav dirigenten ordet til formanden, der aflagde bestyrelsens årlige beretning, som også var uddelt på tryk til de fremmødte. Hun blev suppleret af næstformanden, der redegjorde mere detaljeret om det store arbejde med opstillingen af Poppes husorgel.


Formanden fortsatte med en beretning om de planlagte aktiviteter i den kommende sæson på museet – herunder museets koncerter. Desuden omtalte hunplanen om at udvide museet med en permanent udstilling på 1.-salen,der med fotos, tegninger og andet relevant materiale skal berette om de danske orgelbyggeriers omfattende aktiviteter gennem tiderne. Deter ligeledes planen, at museet skal føres ’up to date’ medaudio-visuelt udstyr, så besøgende med hovedtelefoner o.l. kan lytte til museets orgler. Der skal således indspilles en delpassende musikstykker, der hver især viser det enkelte orgels klanglige karakter.


Kassereren Susanne Winther-Nielsen fremlagde regnskabet til godkendelse. Regnskabet var endnu ikke blevet revideret af Stig Weye. Kassereren slog til lyd for, at foreningens medlemmer skulle prøve at hvervenye medlemmer, ikke mindst pga. foreningens dårlige økonomi.

Der var ikke indkommet forslag til dagsordenen.


Dirigenten foreslog, at bestyrelsen skulle tage kontakt til landets menighedsråd og foreslå, at de kunne arrangere udflugter til museet og måske samtidig til Museet Aarestrups Hus. De kunne så evt. slutte af meden middag på restaurant Det gamle Pakhus. Næstformanden gjorde her også opmærksom på Menighedsrådenes Blad, Organistbladet, Det Danske Orgelselskab, DOKS og de danske konservatorier. Jesper Jørgensen fortalte om JohanOtto Wroblewskis Fond. Dens formål er at støtte restaurering og bevarelse af historiske orgler, og da samlingen (bortset fra Poppes husorgel) jo netop består at mindre historiske orgler, kunne fonden muligvis være interesseret i at støtte driften af museet. En opgave for den kommende bestyrelse må være at kontakte fonden.


Næstepunkt på dagsordenen var valg til bestyrelsen.

Merete Bandak ogInge-Lise Tranberg ønskede ikke at genopstille, medens bådeformand, næstformand og kasserer gerne ville fortsætte. Som kandidater til en ny bestyrelse havde følgende meldt sig:

Organist Anne Kirstine Mathiesen
Organist Søren Gleerup Hansen
Organist Peter Jørgensen


Forlægger og producer Jesper Jørgensen

Efter at disse havde præsenteret sig selv, valgtes de alle, og formand og næstformand genvalg- tes.
Som suppleanter valgtes Karen E. Madsen og Rolf Dressler.
Som bilags-kontrollantvalgtesDorthe Wille.


Underdagsordenens sidste punkt Eventuelt varder ingen indlæg, og dirigenten kunne derfor bede forsamlingen om at takke den nyvalgte bestyrelse med akklamation, hvorefter han tak-kedefor god ro og orden og hævede mødet.


Eftermødet mødtes den nyvalgte bestyrelse på restaurant Det gamle Pakhus for at konstituere sig. Resultatet blev således:

Formand: Panna Friis Grigoncza
Næstformand: Jacob Friis Grigoncza
Sekretær: Jesper Jørgensen
Kasserer: Susanne Winther-Nielsen
Anne Kirstine Mathiesen
Søren Gleerup Hansen
Peter Jørgensen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referent:
JesperJørgensen, 16. 3. 2023
jesper@stevnsklint.dk
40969680